Algemene voorwaarden Karin Nel interim & advies

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Karin Nel interim & advies en haar (potentiële) opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve de eventueel bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Karin Nel interim & advies. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever in verband met de door Karin Nel interim & advies verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. 

4. a. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium en de reiskosten vermeerderd met de omzetbelasting verschuldigd.

b. Er wordt maandelijks gedeclareerd.

c. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

d. Indien Karin Nel interim & advies invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.

e. Karin Nel interim & advies is steeds gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die Karin Nel interim & advies onder zich heeft of krijgt, te verrekenen met openstaande declaraties.

5. De aansprakelijkheid van Karin Nel interim & advies is beperkt tot uit de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende directe schade, met uitsluiting van alle vormen van indirecte schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, klantverlies, winstderving en dergelijke, tot maximaal het door Karin Nel interim & advies in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium. Ingeval van een opdracht met een looptijd langer dan 3 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan het door Karin Nel interim & advies in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium gedurende 3 maanden voorafgaand aan de tot de aansprakelijkheid leidende gebeurtenis. 

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

7. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Karin Nel interim & advies is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Groningen.

top